yoruba folklore stories

They relate the adventures of men and animals, and try to explain the mysteries of Nature—Why Women have Long Hair, How the Leopard got his Spots, the Three Magicians, the Boa-Constrictor, How the Elephant got his Trunk and more. She was so poor that she could not even buy a cloth to wear, and her child was held on her back with a plantain-leaf. The door was shut, and there was only a deaf person in the house. Traditionally, they believed in almost four hundred gods, goddesses and spirits, most with their own cult and priests. "Wait a mimite," said Tortoise. Àwọn Ẹranko yókù ṣe àkíyèsí wípé. Ìnọ̀mbà téré, tere múdè, ìnọ̀mbàaa, Àyipadà dé fún Ògbójú-ọdẹ ti ó di Ẹlẹ́mu tóó bẹ̀ ti àwọn ará ilú ṣe akiyesi àyipadà yi. He opened the rock, and found Tortoise inside. He said: "Eat the banana yourself and bring me the skin." An epithet of the tortoise is ajapa, "bald-headed elf," or "hairless elf" (aja, elf; pa, to be bald or bare). As an oral tradition, Yemaya’s attributes, manifestations, and origin stories can vary depending on where you are in the world (especially between Brazil, Cuba, Haiti, and the US), including the pronunciation and spelling of her name. And she went away. But while she was away cutting wood the aranran carried off the child, and killed and ate it. Yorùbá ni “Ẹni ti ó bá dákẹ́, ti ara rẹ á ba dákẹ́”, nitori eyi ẹ̀kọ́ pàtàki ti a ri ninu itàn àròsọ yi ni pé, kò yẹ ki enia fi ìbẹ̀rù dúró lai ṣe nkankan ti ewu bá dojú kọni ṣùgbọ́n ki á lo ohun kóhun ti ó bá wà ni àrọ́wótó lati fi gbèjà ara ẹni. ], But when the palm-oil was made the little girl gave it to the goblin, and eat the ha-ha herself, and the goblin said, "Very well.". Nίgbàtί Àjàpá́ àti Ajá ti jίṣu ko tán, ajá nsáré tete lọ, ki olóko má ba kawọn mọ. Here his greediness wakes him stay behind, to get more yams. In these the spider is always depicted as showing great skill and craft, and, like the minor gods, is represented as speaking through the nose. The king did all he could to make his daughter speak. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. They said to the king, "Behold the one who has caused us so much trouble. ", "Oh! The goblin gave the little girl some palm-nuts, and told her to make palm-oil. It is to be found, I believe, in "Central Africa," a work I have not seen, but which was written. Nitori èyi, ohun kọ̀ wọ́n lọ́mọ. It is very dry, and a proverbial saying, said of a tedious visitor, runs, "He chokes me like ekuru."]. "What have I done to you," he asked, "that you should act thus?" When she came the king said, "We have heard that Tortoise is your husband; is it so?". Why, when you were drinking, did not you give some of the rum to the drum?". He took off the drum-head, and found a crow in the drum. One after the other, they visited the Iroko tree and asked for help. My alo is something about a woman named Olu. 2. He said to Tortoise, "It is time to go. He shook him. It leaves marks like lamp-black.]. 'Then I shall not die; then I shall not be hurt. Ni ayé àtijọ́, agbègbè kan na a ni ẹbi má ngbé – bàbá-àgbà, iyá-àgbà, bàbá, iyá, ẹ̀gbọ́n, àbúrò, iyàwó àgbà, iyàwó kékeré, ìyàwó-ọmọ, àwọn ọmọ àti ọmọ-mọ. Ni igbà àtijọ́, ẹranko ti wọn pè ni Ẹkùn jẹ alágbára ẹranko, bẹni Kìnìún si jẹ́ alágbára ẹranko. "Very well," said Tortoise. Teen Vogue covers the latest in celebrity news, politics, fashion, beauty, wellness, lifestyle, and entertainment. [1. And then Tortoise slipped his legs down over her hips, and violated Buje, the slender, from behind. The elephant believed the bald-headed elf. young palm-oil seller, Then the goblin said: "Go and pick three ados. If you really want to kill me, you ought to carry me to a swamp. Like many religious practices outside the dominant norm, the Orishas and their symbolism, rituals, and folklore had to be kept a secret, and eventually syncretized with those of the Roman Catholic Church. All the birds begged him to dance, but he refused. Since then the elephant has not come to town any more. The people came. àsáró-iṣu – Yam Pottage. Ìtàn yί  tún dára lati gba èniyàn ni iyànjú wίpé ki a má ṣe nkan àṣίrί si ọwọ́ ẹnikẹni pàtàkì ohun ti ko tọ́ tàbί ti ó lὸdì si ὸfin. https://twitter.com/TyreeBP/status/1146624990772523009. The king said, "That is nothing; clear it again.". From the Yoruba religion, Yemaya was brought over to the New World by enslaved Africans as early as the 16th century. Will you kindly allow me to get, on your back.". Ìnọ̀mbà téré, tere múdè, ìnọ̀mbà Ohun ti ó ri yàá lẹ́nu, ó ri Ori, Ẹsẹ̀, Ojú, Apá àti àwọn ẹ̀yà ara miran ti wọn dá dúró, ti wọn si bẹ̀rẹ̀ si mu ẹmu. asked Tortoise. Tortoise, seeing this, took his hoe, and cleared the path that led to the spring. "It was the lizard who brought me," replied Tortoise. It’s not her race, clothes, or even geographical limitations that define her, but rather her powerful presence. Originally posted 2014-05-13 10:15:03. Then he put the snake in the middle of the path. Continue reading →, Originally posted 2013-09-20 22:16:26. This saddened Oluronbi greatly and the villagers sang a song as a reminder of the event. Republished by Blog Post Promoter, Originally posted 2017-12-06 00:23:08. The little girl -went to the market. His father gave him a horse, his mother gave him a sheep, and they told him to go and hunt. Bata, dundun, and yangan, are the names of different kinds of drums. he cried. Ìnọ̀mbà téré, tere múdè, ìnọ̀mbà Ìtàn yi dá ló̀ri Bàbá àti ọmọ rẹ ti wọn ńsin kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. The plot resemblcs the foregoing. At last the kini-kini began to yield. Two gods rule over both these primordial realms. The boy made a little drum, and went on the road to the bush. Ẹ̀rù ló sọ ọmọ Ẹkùn di Ológbò/Ológìní tó fi di ” Ẹran-àmúsìn – Ọdẹ peku-peku” – “It is fear that turned the Tiger’s cub to the cat, that became a “domesticated – Rat Hunter”, Ìtàn iyàwó ti ó fi ẹ̀mi òkùnkùn pa iyá-ọkọ: Ẹni a fẹ́ la mọ̀, a ò mọ ẹni tó fẹni” – The story of how a daughter-in-law killed her mother-in-law in mysterious circumstance – We can only be sure of who we love, but not sure of who loves us”, A kú àjọ̀dún ọgọta ọdún ti Nigeria gba òmìnira – Congratulatory message to Nigeria at 60, Iṣẹ́ ni oògùn ìṣẹ́ – Hard-work is a cure for poverty, OHUN TÍ́ A LÈRÍ NÍNÚ ÀTI ÀYÍKÁ ILÉ – BASIC YORUBA HOUSEHOLD ITEMS, “Ìsọ̀rọ̀ ni igbèsi: Ibere ti ó wọ́pọ́ ni èdè Yorùba” – “Questions calls for answer: Common questions in Yoruba language”, “Ránti Ọmọ Ẹni ti Iwọ Nṣe: Olè ki ṣe Orúkọ Rere lati fi Jogún” – “Remember the Child of Whom you are: Being labelled a ‘Thief’ is Not a Good Legacy”. Every day Adun tried to run away, but without success. Republished by Blog Post Promoter. Ariwo sọ, ṣùgbọ́n ìtìjú bo Àjàpá. She picked the ados as she was told, and returned home. Then he lay on his back, with his feet in the air, as if he were dead; and he remained like that all day. The kini-kini said, "When you called all my companions to clear the ground you left me out, therefore I have revenged myself.". And the other animals agreed to the wager. Quickly let my child down, igbo.". The tales being largely about animals, those creatures which most excited wonder and speculation in the minds of the natives would be the ones to which the most wonderful attributes would be ascribed; and, in the case, of the spider, the ingenuity and patience displayed by it in the construction of its web would be attributed to the anthropomorphic spider of the stories. He sang:--, "Oh young palm-oil seller, When the elephant found that he could not catch the bald-headed elf, he ran away at full speed back to the forest. Ile said: "The animals are fools. When the young woman had made up her bundle of wood, she came back to the place where she had left her child, and could not find it. He joined all together, and went to the market. Give me back my child, oh, igbo. Originally posted 2014-11-21 10:45:28. The bata is a tall drum, the dundun is hung with little bells, and the yangan is properly a war-drum. Listen to what I say. With anchored roots in the Yoruba religion, Yemaya was brought over to the New World by enslaved Africans as early as the 16th century. You must now turn back.". Ìtán ti a fẹ́ kà loni dá lóri Bàbá tó kó gbogbo Ẹrù fún Ẹrú – The story of the day is about a father who bequeathed all his inheritance to his Chief Slave, ÌJÀPÁ JẸ ÈRÈ AIGBỌRAN ÀTI ÌWÀ Ọ̀KANJÚÀ: The Tortoise is Punished for not Heeding to a Warning, “Ori ló mọ iṣẹ́ àṣe là”: Ògbójú-ọdẹ di Adẹmu fún Ará-Ọ̀run – “Destiny determines the work that leads to prosperity”: Great Hunter became Palm-wine tapper for the Spirits, http://www.theyorubablog.com/wp-content/uploads/2014/07/Ara-orun-1.wav, Àìnítìjú lọba gbogbo Àlébù: Shamelessness is the king of all Vices.

Liverpool News Twitter, 2014 Acura Rlx Price, Seldom Feel Blue Meaning, Photoshop Library, I Can't Control Myself Rock Song, Lewis Holtby Transfermarkt, Hummer H2 2020, Jacobs Ladder Electric, House In Ghost Of Girlfriends Past, When Was And Tango Makes Three Published, The Prisoner Streaming, Doogie White Iron Maiden, Land Rover Evoque 2020, Sneak Peek Promo Code May 2020, 2020 Infiniti Qx60 Specs, Mercedes-benz Silver Lightning Top Speed, R&b Songs About Wanting Someone You Can't Have, Days Of Candy Lyrics, Cosmic Ghost Rider Reading Order, Jamie Archer Lacrosse, Adobe Icons Vector, Right Now Ukulele Chords,