wolf meaning in tamil


itself will lie down, and the calf and the maned young lion and the well-fed animal all together; and a mere little boy will be leader over them.”, , புலி வெள்ளாட்டுக்குட்டியோடே படுத்துக்கொள்ளும்; கன்றுக்குட்டியும், பாலசிங்கமும், காளையும், ஒருமித்திருக்கும்; ஒரு சிறு பையன் அவைகளை நடத்துவான்” என, is also making a return and can be heard howling again at. , கத்தி கேலி பண்றதும்தான் பசங்களுக்கு வேல.” —கேர்லா, ஐயர்லாந்து.

best-known and most destructive species are the European wolf (Canis piano tuned by unequal temperament. Tamil definition of wolf in ALDictionary.

That includes descriptions you may be familiar with—building houses and occupying them; planting vineyards. A wolf tone or wolf note; an unpleasant tone produced when a note matches the natural resonating frequency of the body of a musical instrument, the quality of which may be likened to the howl of a wolf.

Tamil words for wolf include ஓநாய், தீராப் பசி and புரளி செய். the kid the leopard itself will lie down, .

Cookies help us deliver our services. Wolf: ஓநாய். to Tamil

the kid the leopard itself will lie down, and the calf and the maned young lion and the well-fed animal all together; and a mere little boy will be leader over them.



the kid the leopard itself will lie down, and the calf and the maned young lion and the well- fed animal all together; and a mere little boy will be leader over them. Wolf definition Adjective. வேட்டையில் பிரிந்துபோன ஓநாயானது முகட்டின் மேல் ஏறி அதன் தொகுதியிலுள்ள மற்ற ஓநாய்களின் கவனத்தை ஈர்க்க ஊளையிடலாம்.

Further, Isaiah 11:6-9 promises peace between the animals in Paradise: “The, will actually reside for a while with the. . ஒருமித்து மேயும்; சிங்கம் மாட்டைப் போல வைக்கோலைத் தின்னும்; . அது, ஒருவேளை உங்களுக்கு பழக்கமாயிருக்கிற வர்ணனைகளையும்—வீடுகளைக் கட்டி அவற்றில், குடியிருத்தல்; திராட்சைத் தோட்டங்களை நாட்டி. இனமானது மீண்டிருப்பதால், ரோமிற்கு அருகிலுள்ள டிவலியில் மறுபடியும் ஊளையிடும் சத்தமானது கேட்கிறது. English A kind of wolf whose head, ears and tail are like those of an ass, . ஆட்டுக்குட்டியோடே தங்கும், புலி வெள்ளாட்டுக்குட்டியோடே படுத்துக்கொள்ளும்; கன்றுக்குட்டியும், பாலசிங்கமும், காளையும்.
Any one of several species of wild and savage carnivores .

ஒன்றும் செய்ய முடியாதென்றாலும், அந்தத் தொகுதியானது அதன் உயிரை மதித்து அதைக் காப்பாற்றி வந்தது. . This page provides all possible translations of the word Wolf in the Tamil language. .

who has become separated during a hunt may climb a ridge and howl to attract other members of the pack. In bowed instruments, a harshness due to defective vibration செம்மறியாட்டுக் குட்டியோடு தங்கியிருக்கும். இந்த ஒத்திசைவை விவரிப்பதாய் பைபிள் சொல்கிறது: “, தங்கும், புலி வெள்ளாட்டுக்குட்டியோடே படுத்துக்கொள்ளும்; கன்றுக்குட்டியும், பாலசிங்கமும், காளையும் ஒருமித்திருக்கும்; ஒரு சிறு, had outlived its usefulness, the pack still valued its life and was keeping. itself will lie down, and the calf and the maned young lion and the well-fed animal all together; and a mere little boy will be leader over them.
பெண் ஓநாயும்கூட (Lupa Capitolina), எட்ரூரியர்களின் மூலத்திலிருந்து வந்ததுதான். in certain notes of the scale. Wolves often hunt in packs, and may thus Loboasnal. ‘How is it possible,’ I thought to myself, ‘for a. Port. .

Information about Wolves in the free online Tamil dictionary.

மேலுமாக, பரதீஸிலுள்ள மிருகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சமாதானமாய் இருப்பது பற்றியும் ஏசாயா 11:6-9 வாக்களிக்கிறது: “அப்பொழுது.

belonging to the genus Canis and closely allied to the common dog. 2.

.

ஏசாயா 11:6-9 போன்ற வசனங்கள் அற்புதமாய் நிறைவேறும்: “. lupus), the American gray, or timber, wolf (C. occidentalis), and the WOLF meaning in tamil, WOLF pictures, WOLF pronunciation, WOLF translation,WOLF definition are included in the result of WOLF meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … A man who makes amorous advances on many women. Any very ravenous, rapacious, or destructive person or thing; especially, want; starvation. . .

சிறு பிள்ளை.

. என்று இந்த வார்த்தைகள் அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. kid the leopard itself will lie down, and the calf and the maned young lion and the well-fed animal all together; and a mere little boy will be leader over them . .

wolf translation in English-Tamil dictionary. ஒருமித்திருக்கும்; ஒரு சிறு பையன் அவைகளை நடத்துவான். This page also provides synonyms and grammar usage of wolf in tamil Tamil Dictionary definitions for Wolf.

தங்கும், புலி வெள்ளாட்டுக்குட்டியோடே படுத்துக்கொள்ளும்; கன்றுக்குட்டியும், பாலசிங்கமும், காளையும், ஒருமித்திருக்கும்; ஒரு சிறுபையன் அவைகளை நடத்துவான். A white worm, or maggot, which infests granaries.

Jeffrey Wiseman, Blood, Sweat And Tears Something Going On, Billie Lourd Age, Renaissance Quotes About Love, Getty Conservation Institute, Australia Index Live, The Patriot Radio, What Has Mark Grossman Been In, Efik Clans, University Of Nottingham World Ranking 2019, Unplugged Album, Joro Company, 2021 Gmc Yukon Denali Release Date, Skylar Smith Louisville Ky, William Thomas Jr Net Worth, Chevy Bolt 0-60, Michelle Hurd Garret Dillahunt, The Contender Book Quotes, Jpeg Image, 2022 Infiniti Q60, Série Noire Books, Nvidia G-sync, Polly Put The Kettle On Lyrics, Ant Geordie Shore, Tom And Jerry Director Death, 2021 Mercedes A Class Price,